Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

My (dalej także – „GP-group”) bardzo poważnie podchodzimy do sprawy bezpieczeństwa danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o zachowaniu w poufności danych osobowych rozpatrzywane są cele i sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także informacje o prawach przysługujących osobom fizycznym, których dane dotyczą. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w dowolnym celu z wykazu celów opisanych w niniejszym komunikacie informacyjnym lub w innych celach ustalonych podczas uzyskania danych.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zindentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. GP-group przetwarza dane osobowe do realizacji licznych celów, do każdego celu mogą być stosowane różne sposoby gromadzenia danych osobowych, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawnienia i termin przechowywania (retencji).

Nasza polityka w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych zapewnia przejrzystość w ujawnieniu informacji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

GP-group przetwarza dane osobowe osób kontaktujących (obecnych i potencjalnych klientów GP-group i/lub powiązanych z nimi osób fizycznych) w systemie zarządzania relacjami z klientami (zwanym dalej „system CRM GP-group”).

Zbieranie danych osobowych osób kontaktujących oraz wprowadzenie ich do systemu CRM GP-group inicjowane są przez współpracownika GP-group. Takie dane obejmują: imię, nazwisko, imię ojca osoby kontaktowej, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne aktualne informacje kontaktowe. Ponadto system CRM GP-group może gromadzić informacje uzyskane z skrzynki e-mail GP-group (imię nadawcy, imię odbiorcy, data i czas) i kalendarza elektronicznego (imię organizatora przedsięwzięcia, imię uczestnika przedsięwzięcia, data i czas przeprowadzenia przedsięwzięcia), które dotyczą współdziałania użytkowników GP-group z osobami kontaktowymi lub stronami trzecimi.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących mogą być udostępniane do przeglądania i wykorzystywania użytkownikom GP-group w celu uzyskania informacji o potencjalnym lub obecnym kliencie lub interesującej możliwości komercyjnej oraz mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • rozwój naszego biznesu, towarów i usług
 • dostarczanie Państwu informacji o naszej firmie oraz zakresie naszych produktów i usług
 • zapewnienie dostępu do Pańswa danych osobowych pracownikom GP-group w celu dostarczania informacji dotyczącej naszych produktów i usług
 • identyfikacja klientów o tożsamych potrzebach
 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących na przykład monitorowania tendencji rynkowych, charakterystycznych relacji rynkowych lub koniunktury rynku.

Ponadto system CRM GP-group stosuje algorytm oceny jakości interakcji między użytkownikiem GP-group a osobą kontaktującą. W pierwszej kolejności, ocena uwzględnia częstotliwość interakcji, czas jej trwania, aktualność i czas odpowiedzi.

Przetwarzamy dane osobowe naszych osób kontaktujących na podstawie prawnie uzasadnionych interesów biznesowych lub wyrażonej zgody, jeżeli taka zgoda została uzyskana od osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zainteresowani promocją naszych produktów i usług na rynku lub dostarczeniem komunikatów informacyjnych, które, naszym zdaniem, mogą być interesujące dla odbiorców.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w systemie CRM wdrożonym w firmę GP-group przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (to jest w okresie, w którym trwają nawiązane relacje z osobą kontaktową lub na czas pozwalający na prowadzenie ewidencji tych relacji).

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych w każdym przypadku są określone w odpowiednich rozdziałach powyżej. Przetwarzając dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, bierzemy pod uwagę potencjalny wpływ procesu na osobę, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa) oraz prawa osoby, której dane dotyczą wynikające z przepisów obowiązujących ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych, a także staramy się zapewnić ich optymalne połączenie. Nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe nie mają automatycznie pierwszeństwa przed interesami osób, których dane dotyczą – nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sytuacjach, w których konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą, dominują nad wpływem na osobę, której dane dotyczą (z wyłączeniem sytuacji, gdy uzyskaliśmy wyrażoną zdogę lub gdy przetwarzanie w inny sposób jest wymagane bądź dozwalone przez przepisy prawa).

W jakich przypadkach i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe wspólnie z innymi osobami oraz miejsce przetwarzania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wspólnie z innymi stronami wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa. W razie wykorzystywania danych osobowych wspólnie z innymi stronami stosujemy porozumienia na podstawie umowy i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przestrzegamy naszych standardów ochrony, prywatności i bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe, którymi dysponujemy, mogą być przekazywane:

 • Organizacjom zewnętrznym, które dostarczają nam aplikacje, świadczą usługi serwisowe, usługi dotyczące przetwarzania danych lub usługi informacyjne.
 • Zwracamy się do stron trzecich w trakcie świadczenia usług oraz w celu wspierania dostarczenia, użytkowania i administrowania naszymi wewnętrznymi systemami informatycznymi (IT). Na przykład są to organizacje świadczące usługi w zakresie oprogramowania w chmurze, zarządzania informacjami identyfikującymi użytkowników, usługi hostingowe i obsługiwanie stron internetowych, usługi analityki internetowej, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery obsługujące taką infrastrukturę chmurową zlokalizowane są w bezpiecznych centrach przetwarzania danych w różnych krajach świata, z których jeden może przechowywać dane osobowe.
 • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym inne wsparcie w dostarczaniu towarów, usług lub informacji.
 • Audytorom i innym profesjonalnym doradcom.
 • Organom ścigania lub innym organom władzy publicznej i organom nadzorującym lub innym stronom trzecim zgodnie z wymogami oraz w trybie przewidzianym przepisami obowiązującego prawa lub wytycznymi normatywnymi.
 • W niektórych przypadkach możemy otrzymywać wnioski od stron trzecich uprawnionych do otrzymania dostępu do danych osobowych, na przykład w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów i norm obowiązującego prawa, dochodzenia w sprawie podejrzenia niezgodnego z prawem działania, ustalenia, realizacji lub ochrony uzasadnionych uprawnień. Wykonujemy wnioski o udostępnienie danych osobowych wyłącznie w przypadkach dozwolonych zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa i norm prawnych.

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest GP-group, która jest stroną umowy zawartej w celu świadczenia i odbioru usług lub osobą prawną, do której Państwo zwraca się.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych lub celów i sposobów przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail:

emil@gpgroup.biz

Prawa osób fizycznych, których dane dotyczą, i sposoby ich realizacji

Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa wynikające z przetwarzania ich danych osobowych, odpowiedzialność za zapewnienie realizacji tych praw ponosi Administrator danych osobowych. W przypadkach, w których podejmujemy decyzję o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, działamy jako Admistrator danych osobowych oraz udzielamy dodatkowych informacji o przysługujących osobom, których dane dotyczą, prawach i sposobach ich realizacji.

Dostęp do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, którymi dyspozujemy jako Administrator danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o skontaktowanie z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: emil@gpgroup.biz

Wprowadzenie zmian w danych osobowych

W celu redagowania udzielonych nam danych osobowych prosimy o skontaktowanie z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: emil@gpgroup.biz lub, w miarę możliwości, za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji w witrynie lub korygując Państwa dane osobowe w aplikacjach lub formularzach, w których jesteście zarejestrowani.

W miarę możliwości, poprawimy (w przypadku konieczności) przetwarzane przez nas dane osobowe natychmiast po otrzymaniu informacji o ich nieprawidłowości w celu sprecyzowania danych zgodnie z uzyskanymi od Państwa informacjami.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o złożenie zawiadomienia drogą elektroniczną pod adresem: emil@gpgroup.biz. W przypadku życzenia Państwa zrezygnować z przekazywania wiadomości e-mail z wykazu marketingowego GP-group prosimy przejść do linku aby wypisać się z mailingu w przekazanym przez nas komunikacie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Państwu przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwania danych osobowych w dowolnym momencie z uzasadnionych powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, z wyłączeniem sytuacji, w których przetwarzanie danych jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

W tym przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy ich przetwarzanie, z wyjątkiem sytuacji, w których możemy udowodnić istotne uzasadnione podstawy przetwarzania lub w celu ustalenia, realizacji lub ochrony uzasadnionych wymagań.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy komunikat informacyjny ma na celu poinformowanie o tym, jakie dane osobowe Państwa zbieramy i w jaki sposób one są wykorzystywane. Oprócz wymienionych wyżej praw do dostępu, wprowadzenia zmian, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, osobom przysługują również inne prawa dotyczące danych osobowych, które przechowujemy, na przykład, prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adresem: emil@gpgroup.biz.

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia skarg, jednak jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania przez naszą firmę Państwa danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi pod adresem: emil@gpgroup.biz. Wszelkie otrzymane przez nas skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nich odpowiedzi.

Wyłączenie odpowidzialności prawnej

Informacje zawarte na określonej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do zapoznania się z ogólnymi aspektami kwesji interesujących czytelnika, do wykorzystywania w celach prywatnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje ich wykorzystywania.

Chociaż dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczności źródeł uzyskania informacji zawartych na tej stronie internetowej, GP-group nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie błędów lub nieprawidłowości, a także za ewentualne konsekwencje wykorzystywania wynienionych informacji.